शिक्षकीय कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/१२/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची

Seniority list 31 dec 2022

[Download]